Header & Jumper

Bó dây jumper 100MM
5.000₫
Hàng rào 2X40-2.0MM Female
5.500₫
Hàng rào 1X40-2.0MM Female
3.000₫
Hàng rào 2X40-2.0MM Male
1.800₫
Hàng rào 2X20-2.54MM Female
1.200₫
Breadboard Jumper Wire Set
40.000₫
Hàng rào 2X40-1.27MM Male
5.000₫
Hàng rào 1X40-1.27MM Male
2.800₫
Jump Chốt 2.54MM
200₫
Hàng rào 1X40-2.0MM Male
1.200₫
Hàng rào 2X40-2.54MM Female
3.200₫
Hàng rào 2X40-2.54MM Male
1.800₫
Hàng rào 1X40-2.54MM Male
800₫
Hàng rào 1X40-2.54MM Female
2.000₫