Tụ SMD 0805

Tụ điện 100nF 50V 0805 ( 1 gói 10 con )
Hết hàng
Tụ điện 100pF 50V 0805 ( 1 gói 10 con )
Hết hàng
Tụ điện 10nF 50V 0805 ( 1 gói 10 con )
Hết hàng
Tụ điện 10pF 50V 0805 ( 1 gói 10 con )
Hết hàng
Tụ điện 10uF 50V 0805 ( 1 gói 10 con )
Hết hàng
Tụ điện 1nF 50V 0805 ( 1 gói 10 con )
Hết hàng
Tụ điện 1pF 50V 0805 ( 1 gói 10 con )
Hết hàng
Tụ điện 1uF 50V 0805 ( 1 gói 10 con )
Hết hàng
Tụ điện 2.2nF 50V 0805 ( 1 gói 10 con )
Hết hàng
Tụ điện 2.2pF 50V 0805 ( 1 gói 10 con )
Hết hàng
Tụ điện 2.2uF 50V 0805 ( 1 gói 10 con )
Hết hàng
Tụ điện 220pF 50V 0805 ( 1 gói 10 con )
Hết hàng
Tụ điện 22nF 50V 0805 ( 1 gói 10 con )
Hết hàng
Tụ điện 22pF 50V 0805 ( 1 gói 10 con )
Hết hàng
Tụ điện 3.3nF 50V 0805 ( 1 gói 10 con )
Hết hàng
Tụ điện 3.3pF 50V 0805 ( 1 gói 10 con )
Hết hàng
Tụ điện 3.3uF 50V 0805 ( 1 gói 10 con )
Hết hàng
Tụ điện 330pF 50V 0805 ( 1 gói 10 con )
Hết hàng
Tụ điện 33nF 50V 0805 ( 1 gói 10 con )
Hết hàng
Tụ điện 33pF 50V 0805 ( 1 gói 10 con )
Hết hàng
Tụ điện 4.7nF 50V 0805 ( 1 gói 10 con )
Hết hàng
Tụ điện 4.7pF 50V 0805 ( 1 gói 10 con )
Hết hàng
Tụ điện 4.7uF 50V 0805 ( 1 gói 10 con )
Hết hàng
Tụ điện 470pF 50V 0805 ( 1 gói 10 con )
Hết hàng