Tụ SMD 0805

Tụ điện 2.2uF 50V 0805 ( 1 gói 10 con )
Hết hàng