Khí & Gas

Cảm biến khí hydro MQ-8
30.000₫
Cảm biến khí gas MQ-4
30.000₫
Cảm biến khí ga MQ-5
30.000₫
Cảm biến khí CO MQ-9
40.000₫
Cảm biến khí CO2 MG811
750.000₫
Cảm biến khí CO2 MH-Z19
750.000₫
Cảm biến đo độ PH
730.000₫
Cảm biến khí CO MQ-7
25.000₫
Cảm biến khí gas MQ-2
25.000₫