Điện trở

Điện trở 0.12R 1/2W 5% (Gói 10 con)
Hết hàng
Điện trở 0.15R 1/2W 5% (Gói 10 con)
Hết hàng
Điện trở 0.18R 1/2W 5% (Gói 10 con)
Hết hàng
Điện trở 0.1R 1/2W 5% (Gói 10 con)
Hết hàng
Điện trở 0.22R 1/2W 5% (Gói 10 con)
Hết hàng
Điện trở 0.22R 2W 5%
Hết hàng
700₫
Điện trở 0.22R 5W 5%
Hết hàng
1.500₫
Điện trở 0.25R 1/2W 5% (Gói 10 con)
Hết hàng
Điện trở 0.27R 1/2W 5% (Gói 10 con)
Hết hàng
Điện trở 0.27R 5W 5%
Hết hàng
1.500₫
Điện trở 0.2R 1/2W 5% (Gói 10 con)
Hết hàng
Điện trở 0.33R 1/2W 5% (Gói 10 con)
Hết hàng
Điện trở 0.33R 2W 5%
Hết hàng
700₫
Điện trở 0.33R 5W 5%
Hết hàng
1.500₫
Điện trở 0.36R 1/2W 5% (Gói 10 con)
Hết hàng
Điện trở 0.39R 1/2W 5% (Gói 10 con)
Hết hàng
Điện trở 0.43R 1/2W 5% (Gói 10 con)
Hết hàng
Điện trở 0.47R 1/2W 5% (Gói 10 con)
Hết hàng
Điện trở 0.47R 5W 5%
Hết hàng
1.500₫
Điện trở 0.51R 1/2W 5% (Gói 10 con)
Hết hàng
Điện trở 0.56R 1/2W 5% (Gói 10 con)
Hết hàng
Điện trở 0.5R 5W 5%
Hết hàng
1.500₫
Điện trở 0.62R 1/2W 5% (Gói 10 con)
Hết hàng
Điện trở 0.68R 1/2W 5% (Gói 10 con)
Hết hàng