Điện trở SMD 0603

Điện trở 100R 0603 1% (gói 50 con)
Hết hàng
Điện trở 100R 0603 1% (gói 50 con)
Hết hàng
Điện trở 120K 0603 1% (gói 50 con)
Hết hàng
Điện trở 120K 0603 1% (gói 50 con)
Hết hàng
Điện trở 12K 0603 1% (gói 50 con)
Hết hàng
Điện trở 12K 0603 1% (gói 50 con)
Hết hàng