Cảm biến

Module buzzer 5V
12.000₫
Cảm biến loadcell BF350
15.000₫
Quang trở 10MM
10.000₫
Cảm biến màu TCS3200D/TCS230
120.000₫
Cảm biến nhiệt độ và độ ẩm DHT12
Hết hàng