Mạch nạp

Đế nạp AVR ATMEGA16/32
32.000₫
Mạch nạp STC U8W-mini
260.000₫
Mạch nạp PICKIT3.5
390.000₫
USB to TTL CH340G Cable
28.000₫
Mạch nạp CC-Debugger Zigbee
210.000₫
Mạch chuyển USB to TTL CP2102
Hết hàng
Mạch chuyển USB to TTL CP2102
Hết hàng
Mạch CH340E MSOP10 USB to TTL
17.000₫
Mạch nạp 89/AVR USBASP USBISP+
Hết hàng
Mạch nạp 89/AVR USBASP USBISP+
Hết hàng

PL2303TA Cable

35.000₫
PL2303TA Cable
35.000₫
Mạch nạp PICKIT2
250.000₫
Mạch nạp USB Blaster
90.000₫
Mạch chuyển USB UART PL2303
39.000₫
Mạch nạp PICKIT 3
295.000₫
Mạch nạp SP200SE
158.000₫
Mạch nạp ISP USBasp
35.000₫
USB to TTL CP2102
45.000₫