Mạch nạp

Đế nạp AVR ATMEGA16/32
Hết hàng
50.000₫
Mạch nạp STC U8W-mini
Hết hàng
360.000₫
Mạch nạp PICKIT3.5
Hết hàng
630.000₫
Bộ chuyển đổi Jtag đa năng
Hết hàng
USB to TTL CH340G Cable
Hết hàng
28.000₫
Mạch nạp CC-Debugger Zigbee
Hết hàng
200.000₫
Mạch chuyển USB to TTL CP2102
Hết hàng
Mạch CH340E MSOP10 USB to TTL
Hết hàng
17.000₫
Module MCU2012 CP2102 USB TTL mini
Hết hàng
Mạch nạp Nu-Link ICP for M0-M4
Hết hàng
Mạch nạp EEPROM flash SPI CH341A programmer
Hết hàng
Mạch nạp 89/AVR USBASP USBISP+
Hết hàng
Mạch nạp ST-LINK V2 STM8/STM32
Hết hàng

PL2303TA Cable

35.000₫
PL2303TA Cable
Hết hàng
35.000₫
Mạch nạp PICKIT2
Hết hàng
Mạch nạp PICKIT2
Hết hàng
380.000₫
Mạch nạp USB Blaster
Hết hàng
75.000₫
Mạch chuyển USB UART PL2303
Hết hàng
35.000₫
Mạch nạp PICKIT 3
Hết hàng
790.000₫
Mạch nạp SP200SE
Hết hàng
180.000₫
Mạch nạp STM8, STM32 ST-Link V2
Hết hàng
Mạch nạp ISP USBasp
Hết hàng
69.000₫
USB to TTL CP2102
Hết hàng
38.000₫