Điện trở thanh

Trở băng A09-222 2.2K 1/8W 5%
Hết hàng
Trở băng A05-104J 100K
Hết hàng
800₫
Trở băng A05-473J 47K
Hết hàng
800₫
Trở băng A05-512J 5K1
Hết hàng
800₫
Trở băng A05-472J 4K7
Hết hàng
800₫
Trở băng A05-222J 2K2
Hết hàng
800₫
Trở băng A05-102J 1K
Hết hàng
800₫
Trở băng A05-101J 100R
Hết hàng
800₫
Trở băng A05-103 10K 1/8W 5%
Hết hàng
Trở băng A09-471 470R 1/8W 5%
Hết hàng
Trở băng A09-331 330R 1/8W 5%
Hết hàng
Trở băng A09-102 1K 1/8W 5%
Hết hàng
1.800₫
Trở băng A09-103 10K 1/8W 5%
Hết hàng
Trở băng A09-472 4.7K 1/8W 5%
Hết hàng