Tụ 0603 SMD

Tụ điện 5.6pF 50V 0603 ( 1 gói 10 con )
Hết hàng
Tụ điện 1.5pF 50V 0603 ( 1 gói 10 con )
Hết hàng
Tụ điện 10uF 25V 0603 ( 1 gói 10 con )
Hết hàng
Tụ điện 3.3uF 50V 0603 ( 1 gói 10 con )
Hết hàng
Tụ điện 2.2uF 50V 0603 ( 1 gói 10 con )
Hết hàng
Tụ điện 1uF 50V 0603 ( 1 gói 10 con )
Hết hàng
Tụ điện 680nF 50V 0603 ( 1 gói 10 con )
Hết hàng
Tụ điện 470nF 50V 0603 ( 1 gói 10 con )
Hết hàng
Tụ điện 330nF 50V 0603 ( 1 gói 10 con )
Hết hàng
Tụ điện 220nF 50V 0603 ( 1 gói 10 con )
Hết hàng
Tụ điện 100nF 50V 0603 ( 1 gói 10 con )
Hết hàng
Tụ điện 68nF 50V 0603 ( 1 gói 10 con )
Hết hàng
Tụ điện 47nF 50V 0603 ( 1 gói 10 con )
Hết hàng
Tụ điện 33nF 50V 0603 ( 1 gói 10 con )
Hết hàng
Tụ điện 15nF 50V 0603 ( 1 gói 10 con )
Hết hàng
Tụ điện 22nF 50V 0603 ( 1 gói 10 con )
Hết hàng
Tụ điện 10nF 50V 0603 ( 1 gói 10 con )
Hết hàng
Tụ điện 5.6nF 50V 0603 ( 1 gói 10 con )
Hết hàng
Tụ điện 3.3nF 50V 0603 ( 1 gói 10 con )
Hết hàng
Tụ điện 2.2nF 50V 0603 ( 1 gói 10 con )
Hết hàng
Tụ điện 1.5nF 50V 0603 ( 1 gói 10 con )
Hết hàng
Tụ điện 1nF 50V 0603 ( 1 gói 10 con )
Hết hàng
Tụ điện 470pF 50V 0603 ( 1 gói 10 con )
Hết hàng
Tụ điện 220pF 50V 0603 ( 1 gói 10 con )
Hết hàng