Tụ 0603 SMD

Tụ điện 100pF 50V 0603 ( 1 gói 10 con )
Hết hàng