IDC Box Header

DC3-50PIN-2.54MM-RA
2.700₫
DC3-34PIN-2.54MM-RA
2.200₫
DC3-34PIN-2.54MM
2.200₫
DC3-40PIN-2.54MM-RA
2.200₫
DC3-40PIN-2.54MM
2.000₫
DC3-30PIN-2.54MM-RA
2.000₫
DC3-30PIN-2.54MM
1.800₫
DC3-26PIN-2.54MM-RA
1.800₫
DC3-26PIN-2.54MM
1.600₫
DC3-24PIN-2.54MM-RA
2.200₫
DC3-24PIN-2.54MM
2.000₫
DC3-20PIN-2.54MM-RA
1.700₫
DC3-20PIN-2.54MM
1.500₫
DC3-18PIN-2.54MM-RA
2.500₫
DC3-18PIN-2.54MM
2.400₫
DC3-16PIN-2.54MM-RA
1.500₫
DC3-16PIN-2.54MM
1.500₫
DC3-14PIN-2.54MM-RA
1.500₫
DC3-14PIN-2.54MM
1.500₫
DC3-12PIN-2.54MM-RA
2.200₫
DC3-12PIN-2.54MM
2.000₫
DC3-10PIN-2.54MM-RA
1.500₫
DC3-10PIN-2.54MM
1.500₫
DC3-8PIN-2.54MM-RA
1.500₫