Triacs

BT136S TRIAC TO-252 6A 600V
Hết hàng
4.000₫
BCA60-1600 THYRISTOR SCR 60A 1600V TO-3P
Hết hàng
70TPS12 THYRISTOR SCR 70A 1200V TO-247
Hết hàng
BTW69-1200 THYRISTOR SCR 50A 1200V TO-3P
Hết hàng
TYN840 THYRISTOR SCR 40A 800V TO220
Hết hàng
BCR50GM BCR50GMG-12L TRIAC 50A 600V
Hết hàng
MAC97A8 TRIAC TO92 0.6A 800V
Hết hàng
1.000₫
MAC97A6 TRIAC TO-92 0.6A/400V
Hết hàng
BT131-600 TRIAC TO-92 1A/600V
Hết hàng
5P4M THYRISTOR 5A 400V
Hết hàng
9.000₫
BTA316-600D TRIAC 600V 16A TO220
Hết hàng
BTA10-800B TRIAC 10A 600V TO-220
Hết hàng
BT140-600 TRIAC 25A 600V TO220
Hết hàng
10.000₫
BTA26-600B TRIAC 26A 600V TO-3P
Hết hàng
11.000₫
BTA20-600B TRIAC 20A 600V TO220
Hết hàng
BTA40-700B TRIAC 40A 700V RD-91
Hết hàng
34.000₫
BTA08-600C TRIAC 8A 600V TO220
Hết hàng
3.500₫
BTA12-600B TRIAC 12A 600V TO220
Hết hàng
2P4M THYRISTOR 2A 500V TO-202
Hết hàng
2.500₫
BT134-600E TRIAC 600V 4A TO-126
Hết hàng
BT137S-600E TRIAC 8A 600V TO252
Hết hàng
BT151-600R THYRISTOR SCR 12A 600V TO-220
Hết hàng
BT151-600R THYRISTOR SCR 12A 600V TO-220
Hết hàng
TYN1225 THYRISTOR SCR 25A 1200V TO220
Hết hàng
BTA24-600 TRIAC 24A 600V TO220
Hết hàng
5.500₫