Dây cáp các loại

Cáp FFC/FPC 10P-0.5MM-10CM ngược chiều
Hết hàng
Cáp FFC/FPC 10P-0.5MM-20CM cùng chiều
Hết hàng
Cáp FFC/FPC 10P-0.5MM-20CM cùng chiều
Hết hàng
Cáp FFC/FPC 10P-1.0MM-10CM cùng chiều
Hết hàng
Cáp FFC/FPC 10P-1.0MM-10CM cùng chiều
Hết hàng
Cáp FFC/FPC 16P-0.5MM-10CM ngược chiều
Hết hàng
Cáp FFC/FPC 16P-0.5MM-20CM cùng chiều
Hết hàng
Cáp FFC/FPC 16P-0.5MM-20CM cùng chiều
Hết hàng
Cáp FFC/FPC 16P-1.0MM-10CM cùng chiều
Hết hàng
Cáp FFC/FPC 16P-1.0MM-10CM cùng chiều
Hết hàng
Cáp FFC/FPC 24P-0.5MM-10CM ngược chiều
Hết hàng
Cáp FFC/FPC 24P-0.5MM-20CM cùng chiều
Hết hàng
Cáp FFC/FPC 24P-0.5MM-20CM cùng chiều
Hết hàng