Điện trở 1/4w

Điện trở 0 Ohm 1/4W (gói 50 con)
Hết hàng
Điện trở 120 Ohm 1/4W 1% (gói 50 con)
Hết hàng
Điện trở 120K 1/4W 1% (gói 50 con)
Hết hàng
Điện trở 120K 1/4W 1% (gói 50 con)
Hết hàng