Điện trở SMD 0805

Điện trở 0R 0805 5% (gói 50 con)
Hết hàng
Điện trở 1.2K 0805 1% (gói 50 con)
Hết hàng
Điện trở 1.5K 0805 1% (gói 50 con)
Hết hàng
Điện trở 1.5K 0805 1% (gói 50 con)
Hết hàng
Điện trở 1.5R 0805 1% (gói 50 con)
Hết hàng
Điện trở 1.8K 0805 1% (gói 50 con)
Hết hàng
Điện trở 100K 0805 1% (gói 50 con)
Hết hàng
Điện trở 100R 0805 1% (gói 50 con)
Hết hàng
Điện trở 10K 0805 1% (gói 50 con)
Hết hàng
Điện trở 10R 0805 1% (gói 50 con)
Hết hàng
Điện trở 120K 0805 1% (gói 50 con)
Hết hàng
Điện trở 120R 0805 1% (gói 50 con)
Hết hàng
Điện trở 12K 0805 1% (gói 50 con)
Hết hàng
Điện trở 150K 0805 1% (gói 50 con)
Hết hàng
Điện trở 150R 0805 1% (gói 50 con)
Hết hàng
Điện trở 15K 0805 1% (gói 50 con)
Hết hàng
Điện trở 15R 0805 1% (gói 50 con)
Hết hàng
Điện trở 180K 0805 1% (gói 50 con)
Hết hàng
Điện trở 180R 0805 1% (gói 50 con)
Hết hàng
Điện trở 18K 0805 1% (gói 50 con)
Hết hàng
Điện trở 18R 0805 1% (gói 50 con)
Hết hàng
Điện trở 1K 0805 1% (gói 50 con)
Hết hàng
Điện trở 1M 0805 1% (gói 50 con)
Hết hàng
Điện trở 1R 0805 1% (gói 50 con)
Hết hàng
Điện trở 1R 0805 5% (gói 50 con)
Hết hàng