Điện trở SMD 0805

Điện trở 10K 0805 1% (gói 50 con)
Hết hàng
Điện trở 10K 0805 1% (gói 50 con)
Hết hàng
Điện trở 120R 0805 1% (gói 50 con)
Hết hàng
Điện trở 120R 0805 1% (gói 50 con)
Hết hàng