Điện trở 1/2w 5%

Điện trở 22M 1/2W 5% (Gói 10 con)
Hết hàng
Điện trở 20M 1/2W 5% (Gói 10 con)
Hết hàng
Điện trở 8.2M 1/2W 5% (Gói 10 con)
Hết hàng
Điện trở 10M 1/2W 5% (Gói 10 con)
Hết hàng
Điện trở 7.5M 1/2W 5% (Gói 10 con)
Hết hàng
Điện trở 4.3M 1/2W 5% (Gói 10 con)
Hết hàng
Điện trở 6.8M 1/2W 5% (Gói 10 con)
Hết hàng
Điện trở 15M 1/2W 5% (Gói 10 con)
Hết hàng
Điện trở 5.1M 1/2W 5% (Gói 10 con)
Hết hàng
Điện trở 6.2M 1/2W 5% (Gói 10 con)
Hết hàng
Điện trở 5.6M 1/2W 5% (Gói 10 con)
Hết hàng
Điện trở 1.1R 1/2W 5% (Gói 10 con)
Hết hàng
Điện trở 0.56R 1/2W 5% (Gói 10 con)
Hết hàng
Điện trở 0.62R 1/2W 5% (Gói 10 con)
Hết hàng
Điện trở 0.12R 1/2W 5% (Gói 10 con)
Hết hàng
Điện trở 0.51R 1/2W 5% (Gói 10 con)
Hết hàng
Điện trở 0.82R 1/2W 5% (Gói 10 con)
Hết hàng
Điện trở 0.2R 1/2W 5% (Gói 10 con)
Hết hàng
Điện trở 0.25R 1/2W 5% (Gói 10 con)
Hết hàng
Điện trở 0.18R 1/2W 5% (Gói 10 con)
Hết hàng
Điện trở 0.43R 1/2W 5% (Gói 10 con)
Hết hàng
Điện trở 0.1R 1/2W 5% (Gói 10 con)
Hết hàng
Điện trở 0.39R 1/2W 5% (Gói 10 con)
Hết hàng
Điện trở 0.33R 1/2W 5% (Gói 10 con)
Hết hàng