Thực hành & Test

Kim test mạch P50-B1
3.000₫

PCB Ruler 15cm

26.000₫
PCB Ruler 15cm
26.000₫
Bảng mạch đa năng PCB2
25.000₫
PCB ESP12F12E/ESP32 5X7
26.000₫
PCB 7x9cm phủ xanh
9.000₫
PCB 15x20cm phủ xanh
70.000₫
PCB 8x12cm phủ xanh
17.000₫
PCB 20x30cm phủ xanh
130.000₫