Module relay

Module 4 relay 5V 30A kích High/Low PLC
Hết hàng
Module 1 Relay rắn SSR (12VDC)
Hết hàng
Module 1 relay 5V kích mức cao
Hết hàng
Module 6 Relay Rắn SSR 5VDC
Hết hàng
180.000₫
Module 8 relay 5V với opto cách ly kích H/L
Hết hàng
Module 4 relay 5V với opto cách ly kích H/L
Hết hàng
Module 2 relay 5V với opto cách ly kích H/L
Hết hàng
Module 1 relay 5V với opto cách ly kích H/L
Hết hàng
Module 8 relay với opto cách ly 24V
Hết hàng
Module 4 relay với opto cách ly 24V
Hết hàng
Module 2 relay với opto cách ly 24V
Hết hàng
Module 1 relay với opto cách ly 24V
Hết hàng
Module 8 relay với opto cách ly 12V
Hết hàng
Module 4 relay với opto cách ly 12V
Hết hàng
Module 2 relay với opto cách ly 12V
Hết hàng
Module 1 relay với opto cách ly 12V
Hết hàng