Connector XH2.54MM

Đầu cos XH2.54MM (gói 10 con)
Hết hàng
6P-XH2.54MM SMT connector 
Hết hàng
1.600₫
5P-XH2.54MM SMT connector 
Hết hàng
1.500₫
4P-XH2.54MM SMT connector 
Hết hàng
1.400₫
3P-XH2.54MM SMT connector
Hết hàng
1.200₫
2P-XH2.54MM SMT connector
Hết hàng
900₫
10P-XH2.54MM connector plug+socket
Hết hàng
9P-XH2.54MM connector plug+socket
Hết hàng
8P-XH2.54MM connector plug+socket
Hết hàng
7P-XH2.54MM connector plug+socket
Hết hàng
6P-XH2.54MM connector plug+socket
Hết hàng
5P-XH2.54MM connector plug+socket
Hết hàng
4P-XH2.54MM connector plug+socket
Hết hàng
3P-XH2.54MM connector plug+socket
Hết hàng
2P-XH2.54MM connector plug+socket
Hết hàng
XH2.54-10P RA Connector
Hết hàng
520₫
XH2.54-9P RA Connector
Hết hàng
500₫
XH2.54-8P RA Connector
Hết hàng
480₫
XH2.54-7P RA Connector
Hết hàng
450₫
XH2.54-6P RA Connector
Hết hàng
400₫
XH2.54-5P RA Connector
Hết hàng
380₫
XH2.54-4P RA Connector
Hết hàng
300₫
XH2.54-3P RA Connector
Hết hàng
200₫
XH2.54-2P RA Connector
Hết hàng
140₫