Điện trở 1/4w 1%

Điện trở 1.2K 1/4W 1% (gói 50 con)
Hết hàng
Điện trở 1.2K 1/4W 1% (gói 50 con)
Hết hàng
Điện trở 10M 1/4W 1% (gói 10 con)
Hết hàng
Điện trở 10M 1/4W 1% (gói 10 con)
Hết hàng