Kít phát triển

Đế ra chân module NRF24L01
9.000₫
Arduino ATTINY85 USB Digispark
80.000₫
Kit phát triển STM32F401CCU6
99.000₫
Kit phát triển N76E003AT20
42.000₫
Board mở rộng Xbee Zigbee
50.000₫