Kít phát triển

Đế ra chân module NRF24L01
9.000₫
Bo Mạch Vi Điều Khiển GRAPIC24
Hết hàng
Bo Mạch Vi Điều Khiển GRAPIC24
Hết hàng
Arduino ATTINY85 USB Digispark
38.000₫
Kit phát triển STM32F401CCU6
Hết hàng
Kit phát triển STM32F401CCU6
Hết hàng
170.000₫
Kit phát triển N76E003AT20
43.000₫
Kit phát triển ARM STM32F103C8T6 V2
Hết hàng
Kit phát triển ARM STM32F103C8T6 V2
Hết hàng
Board mở rộng Xbee Zigbee
50.000₫
Kít STM32F103ZET6 cortex-M3
225.000₫
Board mở rộng A4988-DVR8825
24.000₫
ALIENTEK STM32F103RCT6 develop board
1.049.000₫
Kít phát triển 8051
39.000₫
Kit STM32F407VET6 ARM Cortex-M4
390.000₫
Module mở rộng IO PCF8574
29.000₫