Kít phát triển

Đế ra chân module NRF24L01
9.000₫
Arduino ATTINY85 USB Digispark
80.000₫
Kit phát triển STM32F401CCU6
170.000₫
Kit phát triển N76E003AT20
43.000₫
Board mở rộng Xbee Zigbee
50.000₫
Kít STM32F103ZET6 cortex-M3
490.000₫
Board mở rộng A4988-DVR8825
24.000₫
ALIENTEK STM32F103RCT6 develop board
Hết hàng
ALIENTEK STM32F103RCT6 develop board
Hết hàng
1.049.000₫
Kít phát triển 8051
39.000₫
Kit STM32F407VET6 ARM Cortex-M4
Hết hàng
Kit STM32F407VET6 ARM Cortex-M4
Hết hàng
530.000₫