Tụ điện 1206 SMD

Tụ điện 10NF 50V 1206 (gói 10 con)
Hết hàng
Tụ điện 100UF 50V 1206 (gói 10 con)
Hết hàng
Tụ điện 22UF 16V 1206 (gói 10 con)
Hết hàng
Tụ điện 10UF 50V 1206 (gói 10 con)
Hết hàng
Tụ điện 4.7UF 50V 1206 (gói 10 con)
Hết hàng
Tụ điện 1UF 50V 1206 (gói 10 con)
Hết hàng
Tụ điện 100NF 50V 1206 (gói 10 con)
Hết hàng
Tụ điện 10NF 1000V 1206 (gói 10 con)
Hết hàng
Tụ điện 1NF 2000V 1206 (gói 10 con)
Hết hàng
Tụ điện 1NF 50V 1206 (gói 10 con)
Hết hàng
Tụ điện 100PF 50V 1206 (gói 10 con)
Hết hàng
Tụ điện 22PF 50V 1206 (gói 10 con)
Hết hàng
Tụ điện 10PF 50V 1206 (gói 10 con)
Hết hàng