DB Connectors

Đầu hàn DB37 Female RA
8.500₫
Đầu hàn DB37 Male RA
8.500₫
Đầu hàn DB25 Female RA
5.000₫
Đầu hàn DB25 Male RA
5.000₫
Đầu hàn DB15 Female RA
4.000₫
Đầu hàn DB15 Male RA
4.000₫

Vỏ DB37

3.000₫
Vỏ DB37
3.000₫

Vỏ DB25

2.000₫
Vỏ DB25
2.000₫

Vỏ DB15

2.000₫
Vỏ DB15
2.000₫
Đầu hàn DB37 Female
6.000₫
Đầu hàn DB37 Male
6.000₫
Đầu hàn DB25 Female
3.300₫
Đầu hàn DB25 Male
3.300₫
Đầu hàn DB15 Female
2.800₫
Đầu hàn DB15 Male
2.800₫
Đầu hàn DB9 Male RA
3.000₫