DB Connectors

Đầu DB37 cái thẳng chân hàn mạch PCB
Hết hàng
Đầu DB37 đực thẳng chân hàn mạch PCB
Hết hàng
Đầu DB25 cái thẳng chân hàn mạch PCB
Hết hàng
Đầu DB25 đực thẳng chân hàn mạch PCB
Hết hàng
Đầu DB15 cái thẳng chân hàn mạch PCB
Hết hàng
Đầu DB15 đực thẳng chân hàn mạch PCB
Hết hàng
Đầu DB9 cái thẳng chân hàn mạch PCB
Hết hàng
Đầu DB9 đực thẳng chân hàn mạch PCB
Hết hàng
Đầu hàn DB37 chân hàn mạch PCB Female RA
Hết hàng
Đầu hàn DB37 chân hàn mạch PCB Male RA
Hết hàng
Đầu hàn DB25 chân hàn mạch PCB Female RA
Hết hàng
Đầu hàn DB25 chân hàn mạch PCB Male RA
Hết hàng
Đầu hàn DB15 chân hàn mạch PCB Female RA
Hết hàng
Đầu hàn DB15 chân hàn mạch PCB Male RA
Hết hàng

Vỏ DB37

3.000₫
Vỏ DB37
Hết hàng
3.000₫

Vỏ DB25

2.000₫
Vỏ DB25
Hết hàng
2.000₫

Vỏ DB15

2.000₫
Vỏ DB15
Hết hàng
2.000₫
Đầu hàn DB37 cái hàn dây
Hết hàng
Đầu hàn DB37 đực hàn dây
Hết hàng
Đầu hàn DB25 cái hàn dây
Hết hàng
Đầu hàn DB25 loại hàn dây Male
Hết hàng
Đầu hàn DB15 loại hàn dây Female
Hết hàng