Điện trở SMD 1206

Điện trở 0R 1206 1% (gói 25 con)
Hết hàng
Điện trở 1.2K 1206 5% (gói 25 con)
Hết hàng
Điện trở 1.5K 1206 5% (gói 25 con)
Hết hàng
Điện trở 1.5R 1206 5% (gói 25 con)
Hết hàng
Điện trở 1.8K 1206 5% (gói 25 con)
Hết hàng
Điện trở 100K 1206 1% (gói 25 con)
Hết hàng
Điện trở 100K 1206 5% (gói 25 con)
Hết hàng
Điện trở 100R 1206 1% (gói 25 con)
Hết hàng
Điện trở 100R 1206 5% (gói 25 con)
Hết hàng
Điện trở 10K 1206 1% (gói 25 con)
Hết hàng
Điện trở 10K 1206 5% (gói 25 con)
Hết hàng
Điện trở 10M 1206 5% (gói 25 con)
Hết hàng
Điện trở 10R 1206 1% (gói 25 con)
Hết hàng
Điện trở 10R 1206 5% (gói 25 con)
Hết hàng
Điện trở 120K 1206 1% (gói 25 con)
Hết hàng
Điện trở 120K 1206 5% (gói 25 con)
Hết hàng
Điện trở 120R 1206 1% (gói 25 con)
Hết hàng
Điện trở 120R 1206 5% (gói 25 con)
Hết hàng
Điện trở 12K 1206 5% (gói 25 con)
Hết hàng
Điện trở 150K 1206 5% (gói 25 con)
Hết hàng
Điện trở 150R 1206 5% (gói 25 con)
Hết hàng
Điện trở 15K 1206 5% (gói 25 con)
Hết hàng
Điện trở 15R 1206 5% (gói 25 con)
Hết hàng
Điện trở 180K 1206 5% (gói 25 con)
Hết hàng