Điện trở SMD 1206

Điện trở 3.2K 1206 5% (gói 25 con)
Hết hàng
Điện trở 3.3K 1206 5% (gói 25 con)
Hết hàng
Điện trở 3.3R 1206 5% (gói 25 con)
Hết hàng
Điện trở 3.6K 1206 5% (gói 25 con)
Hết hàng
Điện trở 3.9K 1206 5% (gói 25 con)
Hết hàng
Điện trở 330K 1206 5% (gói 25 con)
Hết hàng
Điện trở 330R 1206 5% (gói 25 con)
Hết hàng
Điện trở 33K 1206 5% (gói 25 con)
Hết hàng
Điện trở 33R 1206 5% (gói 25 con)
Hết hàng
Điện trở 390K 1206 5% (gói 25 con)
Hết hàng
Điện trở 4.7K 1206 1% (gói 25 con)
Hết hàng
Điện trở 4.7K 1206 5% (gói 25 con)
Hết hàng
Điện trở 4.7R 1206 5% (gói 25 con)
Hết hàng
Điện trở 470K 1206 1% (gói 25 con)
Hết hàng
Điện trở 470K 1206 5% (gói 25 con)
Hết hàng
Điện trở 470R 1206 1% (gói 25 con)
Hết hàng
Điện trở 470R 1206 5% (gói 25 con)
Hết hàng
Điện trở 47K 1206 1% (gói 25 con)
Hết hàng
Điện trở 47K 1206 5% (gói 25 con)
Hết hàng
Điện trở 47R 1206 1% (gói 25 con)
Hết hàng
Điện trở 47R 1206 5% (gói 25 con)
Hết hàng
Điện trở 5.1K 1206 5% (gói 25 con)
Hết hàng
Điện trở 5.6K 1206 1% (gói 25 con)
Hết hàng
Điện trở 5.6K 1206 5% (gói 25 con)
Hết hàng