Header & Jumper

Hàng rào 1X16-2.54MM Female
1.200₫
Hàng rào 1X10-2.54MM Female
1.100₫
Hàng rào 2X10-2.54MM female
1.000₫
Hàng rào 1X20-2.54MM Female
1.000₫
Hàng rào 2X20-1.27MM Female
5.000₫
Jump chốt 2.0MM
200₫
Hàng rào 2X40-1.27MM male SMD
13.000₫
Hàng rào 2X20-1.27MM Male
5.000₫
Hàng rào 1X40-1.27MM Female
6.000₫
Hàng rào 2X40-1.27MM Female
10.000₫
Hàng rào 2X40-1.27MM Male RA
15.000₫
Jump chốt 1.27MM
200₫
Hàng rào 2X40-2.54MM male RA
2.800₫