Jack

Cổng PS2 6P

3.000₫
Cổng PS2 6P
3.000₫
Dây Jack nối 2-pin 20CM
3.000₫
Dây Jack nối 3-pin 20CM
4.000₫
Dây Jack nối 4-pin 20CM
5.000₫
Dây nguồn DC cái 5.5x2.1MM
4.000₫
Đầu Jack JS-910B 4MM
2.000₫

GX16-2 female

9.000₫
GX16-2 female
9.000₫

GX16-2 male

6.000₫
GX16-2 male
6.000₫

GX16-3 female

10.000₫
GX16-3 female
10.000₫

GX16-3 male

6.500₫
GX16-3 male
6.500₫

GX16-4 female

11.000₫
GX16-4 female
11.000₫

GX16-4 male

7.000₫
GX16-4 male
7.000₫

GX16-5 female

12.000₫
GX16-5 female
12.000₫

GX16-5 male

7.500₫
GX16-5 male
7.500₫

GX16-6 female

13.000₫
GX16-6 female
13.000₫

GX16-6 male

8.000₫
GX16-6 male
8.000₫

GX16-7 female

13.500₫
GX16-7 female
13.500₫

GX16-7 male

8.500₫
GX16-7 male
8.500₫

GX16-8 female

14.000₫
GX16-8 female
14.000₫

GX16-8 male

9.000₫
GX16-8 male
9.000₫