Breadboard, Board đồng

PCB 6x8cm phủ xanh hai mặt
13.000₫
PCB 5x7cm phủ xanh hai mặt
7.000₫
PCB 4x6cm phủ xanh hai mặt
6.000₫
PCB 3x7cm phủ xanh hai mặt
5.000₫
PCB 9x15cm phủ xanh hai mặt
24.000₫
Phíp Đồng Thủy Tinh 15x20CM (1 Mặt)
Hết hàng
PCB 8x12cm phủ xanh hai mặt
20.000₫