Breadboard, Board đồng

PCB 8x12cm phủ xanh hai mặt
Hết hàng
20.000₫
Đế test board, bread board ZY25
Hết hàng
Đế test board, bread board MB-102 loại tốt
Hết hàng
Bảng mạch đa năng PCB2
Hết hàng
25.000₫
Bảng mạch đa năng PCB1 SMD
Hết hàng
Board đồng đục lỗ PCB 10X22CM
Hết hàng
Board đồng đục lỗ PCB 13X25CM
Hết hàng
Board đồng đục lỗ PCB 15X18CM
Hết hàng
Board đồng đục lỗ PCB 12X18CM
Hết hàng
Board đồng đục lỗ PCB 9X15CM
Hết hàng
Board đồng đục lỗ PCB 7X9CM
Hết hàng
Board đồng đục lỗ PCB 5X7CM
Hết hàng
Breadboard SYB-500 240*200*8.5mm
Hết hàng
145.000₫
PCB ESP12F12E/ESP32 5X7
Hết hàng
26.000₫
PCB 7x9cm phủ xanh hai mặt
Hết hàng
16.000₫
PCB 15x20cm phủ xanh một mặt
Hết hàng