Breadboard, Board đồng

Bảng mạch đa năng PCB2
25.000₫
Phíp Đồng 1 mặt A4 L
25.000₫
Breadboard SYB-500 240*200*8.5mm
145.000₫
PCB ESP12F12E/ESP32 5X7
26.000₫
PCB 7x9cm phủ xanh
9.000₫
PCB 15x20cm phủ xanh
70.000₫
PCB 8x12cm phủ xanh
17.000₫
PCB 20x30cm phủ xanh
130.000₫