Mạch nạp & Kít phát triển

Đế nạp AVR ATMEGA16/32
35.000₫
Mạch nạp STC U8W-mini
260.000₫
Bo Mạch Vi Điều Khiển GRAPIC24
Hết hàng
Bo Mạch Vi Điều Khiển GRAPIC24
Hết hàng
Mạch nạp PICKIT3.5
400.000₫
Arduino ATTINY85 USB Digispark
40.000₫
USB to TTL CH340G Cable
28.000₫
Kit phát triển STM32F401CCU6
170.000₫
Mạch nạp CC-Debugger Zigbee
210.000₫
Kit phát triển N76E003AT20
43.000₫
Kit phát triển ARM STM32F103C8T6 V2
Hết hàng
Kit phát triển ARM STM32F103C8T6 V2
Hết hàng
Kít STM32F103ZET6 cortex-M3
225.000₫
Mạch CH340E MSOP10 USB to TTL
17.000₫
ALIENTEK STM32F103RCT6 develop board
1.049.000₫
Kít phát triển 8051
39.000₫