Mạch nạp & Kít phát triển

Đế ra chân module NRF24L01
9.000₫
Đế nạp AVR ATMEGA16/32
59.000₫
Mạch nạp STC U8W-mini
360.000₫
Mạch nạp PICKIT3.5
Hết hàng
Mạch nạp PICKIT3.5
Hết hàng
630.000₫
Arduino ATTINY85 USB Digispark
80.000₫
USB to TTL CH340G Cable
28.000₫
Kit phát triển STM32F401CCU6
170.000₫
Mạch nạp CC-Debugger Zigbee
210.000₫
Kit phát triển N76E003AT20
43.000₫
Kít STM32F103ZET6 cortex-M3
490.000₫
Mạch CH340E MSOP10 USB to TTL
17.000₫
ALIENTEK STM32F103RCT6 develop board
Hết hàng
ALIENTEK STM32F103RCT6 develop board
Hết hàng
1.049.000₫