Mạch nạp & Kít phát triển

Mạch nạp PICKIT3.5
400.000₫
Arduino ATTINY85 USB Digispark
45.000₫
USB to TTL CH340G Cable
28.000₫
Kit phát triển STM32F401CCU6
180.000₫
Mạch nạp CC-Debugger Zigbee
235.000₫
Kit phát triển N76E003AT20
45.000₫
Kit phát triển ARM STM32F103C8T6 V2
Hết hàng
Kit phát triển ARM STM32F103C8T6 V2
Hết hàng
Kít STM32F103ZET6 cortex-M3
285.000₫
Mạch CH340E MSOP10 USB to TTL
17.000₫
ALIENTEK STM32F103RCT6 develop board
1.049.000₫
Kít phát triển 8051
39.000₫
Mạch nạp EEPROM flash SPI CH341A programmer
Hết hàng
Mạch nạp ST-LINK V2 STM8/STM32
Hết hàng
Mạch nạp ST-LINK V2 STM8/STM32
Hết hàng