Mạch nạp & Kít phát triển

Arduino ATTINY85 USB Digispark
45.000₫
USB to TTL CH340G Cable
32.000₫
Kit phát triển STM32F401CCU6
180.000₫
Mạch nạp CC-Debugger Zigbee
235.000₫
Kit phát triển N76E003AT20
59.000₫
Kít STM32F103ZET6 cortex-M3
285.000₫
Mạch CH340E MSOP10 USB to TTL
19.000₫
ALIENTEK STM32F103RCT6 develop board
1.049.000₫
Kít phát triển 8051
39.000₫

PL2303TA Cable

35.000₫
PL2303TA Cable
35.000₫
Kit STM32F407VET6 ARM Cortex-M4
230.000₫