Mạch nạp & Kít phát triển

Đế ra chân module NRF24L01
9.000₫
Đế nạp AVR ATMEGA16/32
32.000₫
Mạch nạp STC U8W-mini
260.000₫
Bo Mạch Vi Điều Khiển GRAPIC24
Hết hàng
Bo Mạch Vi Điều Khiển GRAPIC24
Hết hàng
Mạch nạp PICKIT3.5
390.000₫
Arduino ATTINY85 USB Digispark
38.000₫
USB to TTL CH340G Cable
28.000₫
Kit phát triển STM32F401CCU6
170.000₫
Mạch nạp CC-Debugger Zigbee
210.000₫
Kit phát triển N76E003AT20
43.000₫
Mạch chuyển USB to TTL CP2102
Hết hàng
Mạch chuyển USB to TTL CP2102
Hết hàng
Kit phát triển ARM STM32F103C8T6 V2
Hết hàng
Kit phát triển ARM STM32F103C8T6 V2
Hết hàng
Kít STM32F103ZET6 cortex-M3
225.000₫
Mạch CH340E MSOP10 USB to TTL
17.000₫
ALIENTEK STM32F103RCT6 develop board
1.049.000₫
Kít phát triển 8051
39.000₫