Mạch nạp & Kít phát triển

Đế ra chân module NRF24L01
9.000₫
Đế nạp AVR ATMEGA16/32
49.000₫
Mạch nạp STC U8W-mini
260.000₫
Mạch nạp PICKIT3.5
Hết hàng
Mạch nạp PICKIT3.5
630.000₫
Arduino ATTINY85 USB Digispark
80.000₫
USB to TTL CH340G Cable
26.000₫
Kit phát triển STM32F401CCU6
99.000₫
Mạch nạp CC-Debugger Zigbee
200.000₫
Kit phát triển N76E003AT20
42.000₫