Mạch nạp & Kít phát triển

PL2303TA Cable

35.000₫
PL2303TA Cable
35.000₫
Kit STM32F407VET6 ARM Cortex-M4
390.000₫
Kit STM32F103RCT6 ARM cortex-M3 mini
Hết hàng
Kit STM32F103RCT6 ARM cortex-M3 mini
Hết hàng
Mạch nạp PICKIT2
250.000₫
Mạch nạp USB Blaster
90.000₫

Kít PIC16F877A

270.000₫
Kít PIC16F877A
270.000₫
Module STM8S003F3P6
Hết hàng
Module STM8S003F3P6
Hết hàng
32.000₫
Module STM32F030F4P6
Hết hàng
Module STM32F030F4P6
Hết hàng
45.000₫
Mạch chuyển USB UART PL2303
39.000₫
Mạch nạp PICKIT 3
295.000₫
Mạch nạp SP200SE
158.000₫
KIT STM32F103C8T6 BOARD MINI
120.000₫
Module STM8S103F3P6
65.000₫
Mạch nạp ISP USBasp
35.000₫
USB to TTL CP2102
45.000₫
USB to TTL PL2303HX
25.000₫
USB to TTL CH340G
18.000₫