Đế IC

Đế IC PLCC-44P chân cắm
8.000₫
Đế IC 40Pin loại tròn
7.000₫
Đế IC 32Pin loại tròn
6.000₫
Đế IC 28Pin loại tròn
5.000₫
Đế IC 24Pin loại tròn
4.500₫
Đế IC 20Pin loại tròn
4.000₫
Đế IC 18Pin loại tròn
3.500₫
Đế IC 16Pin loại tròn
3.000₫
Đế IC 14Pin loại tròn
2.500₫
Đế IC 8Pin loại tròn
1.500₫
ĐẾ IC 28PIN DIP
1.000₫
ĐẾ IC 40PIN DIP
1.300₫
ĐẾ IC 32PIN DIP
1.300₫
ĐẾ IC 24PIN DIP
800₫