Đế IC

Đế IC 40Pin loại tròn
Hết hàng
7.000₫
Đế IC 32Pin loại tròn
Hết hàng
6.000₫
Đế IC 28Pin loại tròn
Hết hàng
5.000₫
Đế IC 24Pin loại tròn
Hết hàng
4.500₫
Đế IC 20Pin loại tròn
Hết hàng
4.000₫
Đế IC 18Pin loại tròn
Hết hàng
3.500₫
Đế IC 16Pin loại tròn
Hết hàng
3.000₫
Đế IC 14Pin loại tròn
Hết hàng
2.500₫
Đế IC 8Pin loại tròn
Hết hàng
1.500₫
Đế IC có cần gạt, đế ZIF 28Pin
Hết hàng
Đế IC có cần gạt, đế ZIF 20Pin
Hết hàng
Đế IC có cần gạt, đế ZIF 18Pin
Hết hàng
Đế IC có cần gạt, đế ZIF 16Pin
Hết hàng
Đế IC có cần gạt, đế ZIF 14Pin
Hết hàng
Đế IC có cần gạt, đế ZIF 40Pin
Hết hàng
ĐẾ IC 28PIN DIP
Hết hàng
1.000₫
ĐẾ IC 40PIN DIP
Hết hàng
1.300₫
ĐẾ IC 32PIN DIP
Hết hàng
1.300₫
ĐẾ IC 28PIN DIP (LOẠI RỘNG)
Hết hàng
ĐẾ IC 24PIN DIP (LOẠI RỘNG)
Hết hàng
ĐẾ IC 24PIN DIP
Hết hàng
800₫
ĐẾ IC 20PIN DIP
Hết hàng
800₫