Điện trở SMD 1206

Điện trở 180R 1206 5% (gói 25 con)
Hết hàng
Điện trở 18K 1206 5% (gói 25 con)
Hết hàng
Điện trở 18R 1206 5% (gói 25 con)
Hết hàng
Điện trở 1K 1206 1% (gói 25 con)
Hết hàng
Điện trở 1K 1206 5% (gói 25 con)
Hết hàng
Điện trở 1M 1206 1% (gói 25 con)
Hết hàng
Điện trở 1M 1206 5% (gói 25 con)
Hết hàng
Điện trở 1R 1206 5% (gói 25 con)
Hết hàng
Điện trở 2.2K 1206 1% (gói 25 con)
Hết hàng
Điện trở 2.2K 1206 5% (gói 25 con)
Hết hàng
Điện trở 2.2R 1206 5% (gói 25 con)
Hết hàng
Điện trở 2.7K 1206 5% (gói 25 con)
Hết hàng
Điện trở 200R 1206 1% (gói 25 con)
Hết hàng
Điện trở 220K 1206 1% (gói 25 con)
Hết hàng
Điện trở 220K 1206 5% (gói 25 con)
Hết hàng
Điện trở 220R 1206 1% (gói 25 con)
Hết hàng
Điện trở 220R 1206 5% (gói 25 con)
Hết hàng
Điện trở 22K 1206 1% (gói 25 con)
Hết hàng
Điện trở 22K 1206 5% (gói 25 con)
Hết hàng
Điện trở 22R 1206 1% (gói 25 con)
Hết hàng
Điện trở 22R 1206 5% (gói 25 con)
Hết hàng
Điện trở 270R 1206 5% (gói 25 con)
Hết hàng
Điện trở 27K 1206 5% (gói 25 con)
Hết hàng
Điện trở 27R 1206 5% (gói 25 con)
Hết hàng