Điện trở 1/4w

Điện trở 2.2K 1/4W (gói 50 con)
Hết hàng
Điện trở 2.2M 1/4W (gói 50 con)
Hết hàng
Điện trở 2.7K 1/4W (gói 50 con)
Hết hàng
Điện trở 220K 1/4W (gói 50 con)
Hết hàng
Điện trở 220R 1/4W (gói 50 con)
Hết hàng
Điện trở 22K 1/4W (gói 50 con)
Hết hàng
Điện trở 22R 1/4W (gói 50 con)
Hết hàng
Điện trở 27K 1/4W (gói 50 con)
Hết hàng
Điện trở 2M 1/4W (gói 50 con)
Hết hàng
Điện trở 3.3K 1/4W (gói 50 con)
Hết hàng
Điện trở 3.9K 1/4W (gói 50 con)
Hết hàng
Điện trở 330K 1/4W (gói 50 con)
Hết hàng
Điện trở 330R 1/4W (gói 50 con)
Hết hàng
Điện trở 33K 1/4W (gói 50 con)
Hết hàng
Điện trở 33R 1/4W (gói 50 con)
Hết hàng
Điện trở 390K 1/4W (gói 50 con)
Hết hàng
Điện trở 390R 1/4W (gói 50 con)
Hết hàng
Điện trở 39K 1/4W (gói 50 con)
Hết hàng
Điện trở 39R 1/4W (gói 50 con)
Hết hàng
Điện trở 4.7K 1/4W (gói 50 con)
Hết hàng
Điện trở 4.7R 1/4W (gói 50 con)
Hết hàng
Điện trở 470K 1/4W (gói 50 con)
Hết hàng
Điện trở 470R 1/4W (gói 50 con)
Hết hàng
Điện trở 47K 1/4W (gói 50 con)
Hết hàng