Mạch nạp USB Blaster

55.000₫

Còn hàng

Cáp tải USB-Blaster tải dữ liệu cấu hình cho các thiết bị Altera sau đây:

         + Stratix® loạt FPGA

         + Cyclone® loạt FPGA

         + Max ®

 CPLD loạt:

          + Arria® GX loạt FPGA

          + APEX ™ loạt FPGA

          + ACEX® 1K FPGA

          + loạt FPGA FLEX 10K®

          + Excalibur

          + FPGA
- Bạn có thể thực hiện các chương trình trong hệ thống các thiết bị sau:
           +  Các thiết bị cấu hình Altera bao gồm các thiết bị EPC2.

           +  Các thiết bị cấu hình bao gồm tăng cường EPC4, EPC8, và các thiết bị EPC16.

           +  Các thiết bị cấu hình nối tiếp bao gồm EPCS1, EPCS4, EPCS16, EPCS64, và

thiết bị EPCS128.

- Cáp tải USB-Blaster hỗ trợ các hệ thống mục tiêu sử dụng 5,0-V TTL, 3,3-V

 

Sản phẩm liên quan

PL2303TA Cable

35.000₫

Kít PIC16F877A

320.000₫