CNC & Printer 3D

Nhựa in 3D PLA 1.75mm
200.000₫
Ốc lục giác M3 10MM
800₫
Ốc lục giác M4 10MM
1.000₫
Ốc lục giác M4 15MM
1.100₫
Ốc lục giác M4 20MM
1.300₫
Ốc lục giác M4 25MM
1.400₫
Ốc lục giác M4 35MM
1.500₫
Ốc lục giác M5 10MM
1.000₫
Ốc lục giác M5 15MM
1.100₫
Ốc lục giác M5 20MM
1.300₫
Ốc lục giác M5 25MM
1.400₫
Ốc lục giác M5 30MM
1.500₫
Ốc lục giác M5 35MM
1.600₫
Ốc lục giác M5 45MM
1.700₫
Ốc lục giác M5 55MM
1.900₫