Giao tiếp & Chuyển đổi

Cáp chuyển USB UART FT232RL
88.000₫
Mạch chuyển giao tiếp UART TTL-RS485
Hết hàng
Mạch chuyển giao tiếp UART TTL-RS485
Hết hàng
Module mở rộng IO PCF8574
29.000₫
USB TO RS232 HL-340 V1
22.000₫
Module I2C giao tiếp LCD1602, LCD1604, LCD2004
Hết hàng
Module giao tiếp TTL to RS485
Hết hàng
Module giao tiếp TTL to RS485
Hết hàng