Module LED RGB 3 màu

9.000₫

Còn hàng

Module LED 3 màu RGB thích hợp sử dụng cho các dự án phát triển Arduino và ứng dụng.

Thông số kỹ thuật

 • Điện áp: 3.3V hoặc 5V
 • Led: RGB
 • Module: KY-016

Sử dụng cơ bản

 • Kết nối dây
  LED RGB IoT WiFi Uno
  R GPIO12
  G GPIO13
  B GPIO15
  GND GND
 • Code mẫu
  <code>#define R 12
  #define G 13
  #define B 15
  
  void setup() {
   // put your setup code here, to run once:
   pinMode(R, OUTPUT);
   pinMode(G, OUTPUT);
   pinMode(B, OUTPUT);
  
  }
  
  void loop() {
   analogWrite(R,random(0,1023));
   analogWrite(G,random(0,1023));
   analogWrite(B,random(0,1023));
   delay(1000);
   // put your main code here, to run repeatedly:
  
  }
  </code>
  ledRGB.ino