Sản phẩm mới

Vỏ Raspberry Pi 3 Model B+
40.000₫

PAM8403

4.000₫
PAM8403
4.000₫

TB6612FNG

24.000₫
TB6612FNG
24.000₫

IR2104S

12.000₫
IR2104S
12.000₫

MAX7219CWG

13.000₫
MAX7219CWG
13.000₫
Tụ quạt CBB61 2.5uF 450V
8.000₫
Dây jack nối JST-2P 20CM
4.000₫
Nút nhấn 12x12 có đèn
7.500₫

LM337T

9.000₫
LM337T
9.000₫

STM32F030K6T6

22.000₫
STM32F030K6T6
22.000₫

PIC16F72-I/SO

8.000₫
PIC16F72-I/SO
8.000₫