Module

Board mở rộng Xbee Zigbee
60.000₫
Thu phát wifi ESP8266 ESP-12E
65.000₫
Kit WiFi R3 ATmega328P+ESP8266
220.000₫
Kít STM32F103ZET6 cortex-M3
285.000₫
Mạch GSM/GPRS+GPS/BDS A9G
260.000₫
Mạch 18650 battery shield V3
60.000₫
Combo Arduino Starter Kit V1
430.000₫