Điện trở 12K 1W 1%

500₫

Còn hàng

Hiện tại cửa hàng có những giá trị sau:

1R 1.2R 1.5R 2R 2.2R 2.4R 2.7R 3R 3.3R 3.6R 3.9R 4.3R 4.7R 5.1R 5.6R 6.2R 6.8R 7.5R 8.2R 9.1R 10R 12R 15R 18R 20R 22R 24R 27R 30R 33R 36R 39R 43R 47R 51R 56R 62R 68R 75R 82R 91R 100R 120R 150R 180R 200R 220R 240R 270R 300R 330R 360R 390R 430R 470R 510R 560R 620R 680R 750R 820R 910R 1K 1.2K 1.5K 1.6K 1.8K 2K 2.2K 2.4K 2.7K 3K 3.3K 3.6K 3.9K 4.3K 4.7K 5.1K 5.6K 6.2K 6.8K 7.5K 8.2K 9.1K 10K 12K 13K 15K 16K 18K 20K 22K 24K 27K 30K 33K 36K 39K 43K 47K 51K 56K 62K 68K 75K 82K 91K 100K 120K 150K 180K 200K 220K 240K 270K 300K 330K 360K 390K 430K 470K 510K 560K 620K 680K 750K 820K 910K 1M