AVR

ATMEGA48V-10PU

29.000₫
ATMEGA48V-10PU
29.000₫
ATMEGA48-20AU
Hết hàng

ATMEGA48-20AU

30.000₫
ATMEGA48-20AU
Hết hàng
30.000₫
ATMEGA328P-AU
Hết hàng

ATMEGA328P-AU

130.000₫
ATMEGA328P-AU
130.000₫

ATMEGA328P-PU

160.000₫
ATMEGA328P-PU
160.000₫

ATMEGA32A-PU

110.000₫
ATMEGA32A-PU
110.000₫

ATMEGA16-16PU

95.000₫
ATMEGA16-16PU
95.000₫

ATMEGA8A-PU

60.000₫
ATMEGA8A-PU
60.000₫
ATMEGA328P
Hết hàng

ATMEGA328P

38.000₫
ATMEGA328P
Hết hàng
38.000₫

ATMEGA8A-AU

69.000₫
ATMEGA8A-AU
69.000₫
ATMEGA32-16AU
Hết hàng

ATMEGA32-16AU

54.000₫
ATMEGA32-16AU
Hết hàng
54.000₫

ATMEGA8-16AU

60.000₫
ATMEGA8-16AU
60.000₫

ATMEGA64A-AU

85.000₫
ATMEGA64A-AU
85.000₫
ATMEGA2560-16AU
Hết hàng

ATMEGA2560-16AU

290.000₫
ATMEGA2560-16AU
290.000₫

ATMEGA32A-AU

110.000₫
ATMEGA32A-AU
110.000₫

ATMEGA128A-AU

89.000₫
ATMEGA128A-AU
89.000₫

ATMEGA16-16AU

62.000₫
ATMEGA16-16AU
62.000₫
ATMEGA16A-AU
Hết hàng

ATMEGA16A-AU

60.000₫
ATMEGA16A-AU
Hết hàng
60.000₫