Cảm biến góc GY-951 9DOF Razor IMU AHRS

420.000₫

Hết hàng

Cảm biến GY-951 9DOF Razor IMU AHRS giao tiếp UART được sử dụng để đo 9 thông số: 3 trục Góc quay (Gyro), 3 trục gia tốc hướng (Accelerometer) và 3 trục từ trường (Magnetometer) bằng cách kết hợp 3 loại cảm biến trên cùng 1 board mạch

Product Description:
Model: GY-951
Nine-axis modules (three-axis gyroscope + triaxial accelerometer + three-axis magnetic field)
Using the chip: Atmega328 + ITG3205 + ADXL345 + HMC5883L
Power supply: 3-5V
Means of communication: serial communication protocol
Direct data: YAW ROLL PITCH
Heading angle (YAW ) 180
Roll angle (ROLL) 180
Pitch angle (PITCH) 180
Serial Baud Rate: 57600
Size: 2.3cm * 1.7cm

Datasheet (ITG-3200)
Datasheet (ADXL345)
Datasheet (HMC5883L)
AHRS Code
AHRS/Head-tracker Tutorial
GitHub
Example Firmware
Document Link